Voor al uw keramiek produkten

(acryl)Verf - Opaque Stain

OS - Opaque Stain


OS431 White 2oz / 59ml

OS438 Orange Peel 2oz / 59ml

OS 446 Shocking Pink 2oz / 59ml

OS 455 Holly Red 2oz / 59ml

OS 463 Medium Green 2oz / 59ml

OS 469 Light Turquoise 2oz / 59ml

OS 476 Black 2oz / 59ml

OS486 Terra-cotta 2oz / 59ml

OS 493 Sandalwood 2oz / 59ml

OS 531 Rosy Tan 2oz / 59ml

OS 559 Azalea 2oz / 59ml

OS 571 Curry 2oz / 59ml

OS432 Ivory 2oz / 59ml

OS439 Hot Orange 2oz / 59ml

OS 449 Bright Red 2oz / 59ml

OS 456 Baby Blue 2oz / 59ml

OS 464 Bright Green 2oz / 59ml

OS 471 Medium Brown 2oz / 59ml

OS 480 Garnet Red 2oz / 59ml

OS487 Olive Moss 2oz / 59ml

OS 495 Chocolate Fudge 2oz / 59ml

OS 541 Northern Blue 2oz / 59ml

OS 564 Pansy 2oz / 59ml

OS 586 Ultra Marine 2oz / 59ml

OS433 Pale Yellow 2oz / 59ml

OS 440 Burnt Orange 2oz / 59ml

OS 450 Lilac 2 oz / 59ml

OS 457 Medium Blue 2oz / 59ml

OS 465 Holly Green 2oz / 59ml

OS 472 Walnut 2oz / 59ml

OS 481 Cinnamon 2oz / 59ml

OS 488 Christmas Green 2oz / 59ml

OS 500 Snowcloud Grey 2oz / 59ml

OS 544 Rain Forest Green 2oz / 59ml

OS 565 Confederate Blue 2oz / 59ml

OS434 Lemon Peel 2oz / 59ml

OS 441 Dresden Flesh 2oz / 59ml

OS 452 Purple 2oz/ 59ml

OS 458 Wedgwood Blue 2oz / 59ml

OS 466 Avocado 2oz / 59ml

OS 473 Black Brown 2oz / 59ml

OS 483 Real Red 2oz / 59ml

OS 489 Saddle Brown 2oz / 59ml

OS 503 Barnyard Red 2oz / 59ml

OS 551 Cotton Candy 2oz / 59ml

OS 567 Ash 2oz / 59ml

OS435 Darnk Yellow 2oz / 59ml

OS 443Native Flesh 2oz / 59ml

OS 453 Grape 2oz / 59ml

OS 459 Bright Blue 2oz / 59ml

OS 467 Light Brown 2oz / 59ml

OS 474 Grey 2oz / 59ml

OS484 persimmon 2oz / 59ml

OS 491 Goldenrod 2oz / 59ml

OS 508 Butterscotch 2oz / 59ml

OS 556 Lemon Grass 2oz / 59ml

OS568 Fire Thorn 2oz / 59ml

OS436 Gold 2oz / 59ml

OS 444 Light Pink 2oz / 59ml

OS 454 Rust 2OZ / 59ml

OS 460 Navy 2oz / 59ml

OS 468 Deep Turquoise 2oz / 59ml

OS 475-charcoal 2oz / 59ml

OS485 French-vanilla 2oz / 59ml

OS 492 Angel Flesh 2oz / 59ml

OS 512 Liberty Blue 2oz / 59ml

OS 558 Miami Pink 2oz / 59ml

OS 569 Concord 2oz / 59ml

UM - Ultra Metallics

UM950 Bright Gold 2oz / 59ml

UM957 Red 2oz / 59ml

UM951 Solid Gold 2oz / 59ml

UM958 Blue 2oz / 59ml

UM952 Antique Gold 2oz / 59ml

UM959 Green 2oz / 59ml

UM953 Bronze 2oz / 59ml

UM954 Copper 2oz / 59ml

UM9556 Silver 2oz / 59ml